Cách chơi: Bé hãy tìm những con vật có trong hình, nháy vào chúng. Bé hãy đọc tên con vật đó và hãy xem cách di chuyển của chúng nhé